Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Robotmaaierpro - onderdeel van NV KEMPENEER W MACHINES.

Deze website is eigendom van de NV Kempeneer W. Machines, 
met maatschappelijke zetel Ninoofsesteenweg  659 te 1701 Itterbeek, België

 • Ondernemingsnummer: BTW BE 0425.175.744
 • RPR Brussel
 • Bereikbaarheid:  dinsdag t/m zaterdag van  9 tot 12 en 13 tot 17 uur
 • TEL  0032.2.569.42.54
 • FAX  0032.2.454.88.75
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op onze webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Kempeneer W. Machines. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Kempeneer W Machines kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. 

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd. 

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website. 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.kempeneer.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Kempeneer W Machines behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren .

De overeenkomst tussen Kempeneer W Machines en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Kempeneer w Machines gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Kempeneer W Machines  bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij Kempeneer W Machines geschiedt uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling is Kempeneer W Machines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

PRIJZEN

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

De door Kempeneer W Machines opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico wegens verlies of beschadiging, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Kempeneer W Machines levert in volgende landen: België

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

Voor machines uitgerust met een elektrische of thermische motor vinden wij het als specialist belangrijk dat U een gemonteerde machine geleverd krijgt en dat U daarbij de nodige gebruiksopleiding krijgt. Daarom leveren wij deze gemotoriseerde machines slechts op 2 manieren: U haalt het toestel op afspraak bij onze firma af OF wij leveren op afspraak bij het door U aangegeven adres, mits betaling van de voorziene leveringskost.

Bij thuislevering is het noodzakelijk dat degene die de machine zal gebruiken aanwezig is zodat wij een degelijke opleiding voor het gebruik kunnen geven.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

PRODUCTINFORMATIE

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kempeneer W Machines is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Kempeneer W Machines doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren ontstaat. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Kempeneer W Machines u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door Kempeneer W Machines voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Kempeneer W Machines op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Kempeneer W Machines is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen, noch het gebruik daarvan. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kempeneer W Machines geeft geen garanties voor de goede werking van haar website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BEDENKTIJD (RECHT VAN VERZAKING) EN TERUGZENDEN VAN DE GOEDEREN

Wat is de bedenktijd en wat houdt ze juist in

Voor alle producten gekocht bij Kempeneer W Machines heeft u als consument volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. En tijdens deze bedenktijd kan u dus verzaken (afzien van) uw aankoop.

Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Tijdens deze 14 kalenderdagen bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig bekijken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product niet gebruiken!

Voorbeeld
Een grasmaaier mag men bekijken maar men mag er niet mee maaien. Een paar werkhandschoenen mag men passen, maar men mag er niet mee werken.
U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
 • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
 • Wanneer een product zichtbaar gedragen, gebruikt , of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Mocht u vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail richten aan onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe maakt u gebruik van uw verzakingsrecht

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk, per mail, per fax of telefonisch kenbaar te maken aan de Kempeneer W Machines NV . Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

Bovendien dient u ook het product ook effectief binnen diezelfde bedenktijd van 14 kalenderdagenterugzenden naar Kempeneer W Machines NV. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.

Kempeneer betaalt u vervolgens het complete aankoopbedrag, inclusief initiële verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.  De verzendkosten voor terugzenden blijven uiteraard ten uwe laste. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen door Kempeneer W Machines,  dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

KEMPENEER W MACHINES
Ninoofsesteenweg 657
1701 Itterbeek
België

GEBREKEN

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 • Werden de juiste goederen geleverd?
 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Kempeneer W Machines te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Kempeneer W Machines.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Kempeneer W Machines.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Kempeneer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kempeneer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Kempeneer W Machines heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kempeneer W Machines haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kempeneer W Machines opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kempeneer W Machines niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

WAARBORG

Elke consument die de aangeboden producten gebruikt voor niet professioneel gebruik kan beroep doen op 2 jaar consumentengarantie.

De voorwaarden verbonden aan deze waarborg worden bepaald door onze leveranciers, wij kunnen U deze voorwaarden voor elk product bezorgen mits eenvoudige aanvraag.

Sommige leveranciers geven voor bepaalde producten verlengde garantieperiodes, deze gaan meestal gekoppeld met eisen in verband met onderhoudsbeurten, op eenvoudige aanvraag zullen we u desbetreffende informatie bezorgen.

GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Kempeneer W Machines , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kempeneer of rechthoudende derden.

VRAGEN EN KLACHTEN

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. Dit kan via emailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Kempeneer W machines behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Contact informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

Onze nieuwsbriefleden krijgen unieke aanbiedingen en waardevolle tips voor het onderhoud van een perfect gazon.

Schrijf je nu in